ชื่อ - นามสกุล :นายอิ่นแก้ว อินทะชัย
ตำแหน่ง :รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1