ชื่อ - นามสกุล :นายประทิน ดวงแก้ว
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1