ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพริ้มรวี สมงาม
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 4