ชื่อ - นามสกุล :นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน
ตำแหน่ง :รองปลัดปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 4