ชื่อ - นามสกุล :จ่าสิบเอกสง่า โกษา
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 4