ชื่อ - นามสกุล :สิบเอกศีละถาวร ชุมภูศรี
ตำแหน่ง :รองปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 4