ชื่อ - นามสกุล :นายเอกพันธ์ จาตระกูล
ตำแหน่ง :คนงานขับรถขยะ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : 8