ชื่อ - นามสกุล :นายคทาทอง ทะมองชัย
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
หน้าที่ในกลุ่ม : 3