ชื่อ - นามสกุล :นายจำเนย ปัญญาชิต
ตำแหน่ง :แพทย์ประจำตำบลไชยสถาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
หน้าที่ในกลุ่ม : 2