:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุธิดา ไชยซาววงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวศรัญญา กันทะมัง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวธนภัทร เขียวพันธ์
คนงานทั่วไป
นายณัฐดนัย ทนันชัย
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวขวัญฟ้า สิริทวีเมตตา
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ คุณรังษี
พนักงานจ้างเหมา
นายบุญเลิศ เขื่อนทอง
พนักงานจ้างเหมา