:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th
สำนักปลัด
นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน
รองปลัดเทศบาลตำบลไชยสถาน
นางสาวพริ้มรวี สมงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสิรภพ ชมภูจันทร์
นิติกร
นายภูธร นิ่มนวล
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุนิภา สิทธิ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสมคิด กล่ำเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายคุณพจน์ วิโรจน์เพชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกนกวรรณ สิทธิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าสิบเอกสง่า โกษา
เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน
นางสาวสุปราณี โยกาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายเทพ พวงมาลา
ตกแต่งสวน
นายจักรเวศย์ พิงคะสัน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายเอกภพ ทาแดง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
นายนิกร การะบุญ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
นางฟ้ามุ่ย จันตามณี
คนงานทั่วไป
นางจุฑามาศ บุญพิใจ
คนงานทั่วไป
นางสาวทิพย์มณฑา พรหมมา
คนงานทั่วไป
นายมนูญ อุดม
คนงานทั่วไป
นายเกษมสุข ชื่นศูนย์
พนักงานจ้างเหมา
นายพีรวิชญ์ ฟักทอง
พนักงานจ้างเหมา
นายธนัยพร มอรูวี
พนักงานจ้างเหมา
นายนนท์ชัย ชัยเนตร
พนักงานจ้างเหมา
นายจีรเมธ ธรรมปัญญา
พนักงานจ้างเหมา
นายณัฐพงศ์ ปันตา
พนักงานจ้างเหมา
นายเสน่ห์ ปันศิริ
พนักงานจ้างเหมา
นายพิริยพงษ์ เสงี่ยมใจ
พนักงานจ้างเหมา