:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th
กองช่าง
นายชุมพล มังคล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพลกฤต วงษ์กุลรัตนศิริ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายกรัณย์ อุตโม
วิศวกรโยธา
นายภานุ อาจิณวัฒน์
นายช่างโยธา
นายเกียรติศักดิ์ ชัยชมภู
นายช่างโยธา
นางสาวกนกพร พิงคะสัน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรี กิตติพงษ์ วงษ์วุฒิ
คนงานทั่วไป
นายกรณ์พงศ์ เทวมิตรนราวงศ์
คนงานทั่วไป
นายอัครพล มณีวงษ์
คนงานทั่วไป
นางสาวประภาพร อาบเงิน
พนักงานจ้างเหมา