:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th
กองคลัง
นางสาวอัญชลี เมืองแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางฑิชา จารุสวัสดิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวศักตยา ใจแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวปวีณา เงินถา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายวรัญญู ก่ำศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวชญานาถ คุณรังษี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสัญชัย พงศ์ภัคพล
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสุพรรณี จันทร์ใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายณัลทวัฒน์ สมธรรม
พนักงานจ้างเหมา