:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอังกูร จันทะวงค์
ประธานสภาเทศบาล
นายชาตรี ใจคะจัด
รองประธานสภาเทศบาล
นายพีระ ทนันต์ชัย
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไชยสถาน
นายอภิภู แสนคำหมื่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายศุภกร เจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางเหรียญทอง อุตมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสำราญ กันไชย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายนพดล กันธะวิลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายจำนง ชมภู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายนงนุช ทิพย์ภาษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายมนัส มะโนรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายทนง พวงพฤกษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายณรงค์ อุปพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2