:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th

สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน
ที่อยู่ เลขที่ 155/1 ม.3 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 
E-mail : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th 
Facebook : เทศบาลตำบลไชยสถาน จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ


งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/งานกู้ชีพกู้ภัย   โทร. 053 - 021132 ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดต่อสอบถาม ประเมินภาษี ยื่นเอกสารเพิ่มเติม และการขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน  
ID: @173qjwzx (มี @ นำหน้า)

หมายเลขหมายในหน่วยงาน

กดหมายเลข

ติดต่อหน่วยงานภายใน

1

สำนักปลัด

18/19

งานพัฒนาชุมชน (กองทุนสัจจะ/เบี้ยยังชีพ)

2

กองคลัง (การเงิน รับ-จ่ายเช็ค)

23

งานพัสดุ

24/25

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ภาษี ทะเบียนพาณิชย์)

3

กองสาธารณสุข (ถุงขยะ สูบสิ่งปฏิกูล ใบอนุญาตประกอบกิจการ)

42

กองการศึกษา

5

กองช่าง

40

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / งานกู้ชีพกู้ภัย

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไชยสถาน

นายบุญโสต  สมมนุษย์

นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน

โทร.086-1823030

นายอนุพงศ์ อินทะชัย

รองนายกเทศมนตรี

โทร.081-2895713

นางพรทิพย์  สุภาพพรชัย

รองนายกเทศมนตรี

โทร.082-7045870

นายประทิน  ดวงแก้ว

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทร.081-9936231

นางสังคม  คุณรังษี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร.089-5591676